Świętokrzyska
Pracownia
Geodezyjna

Pełny zakres usług geodezyjnych.
Mapy geodezyjne: wersja analogowa i numeryczna w dowolnym formacie.

Obszar działania

Usługi geodezyjne na terenie:
powiatu włoszczowskiego, powiatu kieleckiego, powiatu jędrzejowskiego

Obszar działania, powiaty

Fachowo
Dokładnie
Kompleksowo

Dbamy o solidność, rzetelność i terminowość powierzonych nam zleceń
Zadzwoń
781 015 550

25-325 Kielce, ul. Poleska 39A/4
29-130 Moskorzew, Moskorzew 13
Techniczne wsparcie geodezyjne

Nasza praca, naszą pasją.

Realizujemy wszelkiego rodzaju mapy geodezyjne w formie analogowej i numerycznej. Wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie pozwalające wykonać dokumentację we wszystkich standardach narzuconych przez klienta.

Do jakości zleconych prac przywiązujemy najwyższą wagę.

Zapewniamy kompleksową obsługę geodezyjną połączoną z doradztwem w zakresie powierzonego zlecenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy oraz zachęcamy do współpracy. Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie drogą mailową lub telefonicznie.

Budowa domu – wskazówki dla inwestorów

W procesie budowlanym geodeta odgrywa bardzo ważną rolę.
Jego obecność niezbędna jest praktycznie na każdym etapie budowy.
Planujesz inwestycję swojego życia i chcesz współpracować z profesjonalną i odpowiedzialną firmą?
Skontaktuj się z nami.

 • 1. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (tylko w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

  +
  W pierwszej kolejności niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku w  odpowiedniej jednostce organizacyjnej. Do wniosku niezbędnych jest kilka załączników: mapa zasadnicza (często w dwóch egzemplarzach),wypisy z rejestru gruntów (lub ze zbioru danych EGiB), zapewnienia od zarządców sieci wodno – kanalizacyjnych, energetycznej, gazowej o możliwości dostaw mediów do przedmiotowej działki. We wniosku należy także dość szczegółowo określić parametry budynków takie jak wymiary zewnętrzne, kubaturę, szerokość elewacji frontowej, wysokość do okapu i kalenicy itp.. Najlepiej mieć już wtedy wybrany konkretny projekt. Wniosek najlepiej przygotować w konsultacji z doświadczonym projektantem lub geodetą, ponieważ późniejsza ewentualna zmiana decyzji o warunkach zabudowy generuje dodatkowe problemy (np. niezbędne są pisemne zgody wszystkich sąsiadów), zabiera to kolejne tygodnie cennego czasu.
 • 2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy do celów projektowych.

  +
  Kolejnym etapem będzie zlecenie wykonawcy prac geodezyjnych wykonania mapy do celów projektowych na podstawie której projektant lub jednostka świadcząca usługi projektowe sporządzi projekt zagospodarowania terenu. Mapę lepiej zlecać z wyprzedzeniem, już w trakcie oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy, ponieważ skraca to cały proces uzyskiwania pozwolenia na budowę o kilka tygodni.
 • 3. Projekt budowlany

  +
  Wykonanie projektu budowlanego i związanych z nim opracowań inwestor zleca projektantowi lub jednostce świadczącej usługi projektowe. Projekt powinien być opracowany zgodnie z planem miejscowym lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Tu także zalecamy wcześniejsze spotkanie z projektantem - zwłaszcza w przypadku projektu indywidualnego, ponieważ mamy wtedy więcej czasu na przeanalizowanie i skorygowanie koncepcji architektonicznej. Perfekcyjnie dopracowany projekt jest gwarancją późniejszego zadowolenia inwestorów.
 • 4. Uzyskanie pozwolenia na budowę

  +
  W celu uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest złożenie wniosku do organu architektoniczno-budowlanego czyli starosty lub Prezydenta miasta a w wyjątkowych przypadkach wojewody.
  Do wniosku inwestor powinien dołączyć:
  - kompletny projekt budowlany w czterech egzemplarzach
  - oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  - prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na nazwisko inwestora (jeśli nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego)
 • 5. Rozpoczęcie robót

  +
  O terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego. Do zawiadomienia należy doręczyć oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz przyjęcie obowiązku kierowania robotami budowlanymi, a także uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień, oraz przynależności do samorządu zawodowego kierownika. Jednocześnie z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót inwestor występuje do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę (zazwyczaj do starosty lub prezydenta miasta) o wydanie dziennika budowy.
 • 6. Geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów w terenie

  +
  Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, oraz zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor zleca geodecie wytyczenie obiektu w terenie. Podczas tych prac na podstawie projektu budowlanego geodeta wyznacza w terenie, zwykle na ławicach ciesielskich, główne osie projektowanego obiektu. Dodatkowo wyznaczane są repery wysokościowe. Wytycznie budynków w terenie geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy. Dodatkowym obowiązkiem geodety w ramach tej usługi jest przekazanie informacji o wytyczeniu do organów administracji publicznej prowadzących ewidencję gruntów i budynków.
 • 7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

  +
  Ostatnim etapem procesu budowlanego jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku budynków użyteczności publicznej). Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz gospodarcze i garażowe uzyskują tzw. „milcząca zgodę” na użytkowanie. Można je użytkować po 14 dniach od złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez żadnego dodatkowego dokumentu chyba że PINB wniesie pisemny sprzeciw. W tym celu należy zawiadomić odpowiedni organ którym jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Niezbędnymi dokumentami, które inwestor dołącza do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie to:
  • oryginał dziennika budowy
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami (ewentualne nieistotne odstępstwa wykonane za zgodą projektanta powinny być przedstawione na rysunkach i opisach zamiennych)
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
  • protokoły badań i sprawdzeń takie jak: protokół rezystancji instalacji i ochrony przeciwporażeniowej dla wewnętrznej instalacji elektrycznej, protokół odbioru kominów wentylacyjnych i dymowych (spalinowych), protokół szczelności zbiornika na ścieki lub poprawności wykonania oczyszczalni ścieków (jeśli takie występują)
  • kopie umów na dostawy mediów (oryginały do wglądu)
  • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektów na działce

Usługi geodezyjne w procesie budowlanym

Bez względu na to czy budowę budynku, budowli czy uzbrojenia terenu realizować będziemy w trybie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, koniecznym będzie opracowanie przez projektanta projektu budowlanego. Jego zasadniczym elementem jest projekt zagospodarowania działki czy też terenu. Dokument ten opracowuje projektant w oparciu o...
+ czytaj więcej

Klienci o nas